ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

H Eλληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΕΝΕ) έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας σαν μια μαζική, καθολική κοινωνική επιλογή με χαρακτηριστικά καινοτομίας, εξωστρέφειας και ταχείας ανάπτυξης, καθώς και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και τη μαζική δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Παρακάτω συνοπτικά παρουσιάζονται οι θέσεις – προτάσεις της ΕΕΝΕ, όπως έχουν προκύψει και από τις προηγούμενες συναντήσεις / συνεδριάσεις  των μελών της:

  • Μετατροπή των ιστορικών κέντρων ή/και υποβαθμισμένων περιοχών στα μεγάλα αστικά κέντρα (που συνήθως δεν χρησιμοποιούνται από το κράτος αλλά ανήκουν σε αυτό)  σε ενεργές Ζώνες Καινοτομίας. Οι εταιρείες που θα μπορούν να εισαχθούν θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα οριστούν με βάση την ζώνη και το «όραμα» της. Κίνητρο για την εγκατάσταση νεοφυών επιχειρήσεων η μηδενική φορολογία για διάστημα πέντε ετών από την ίδρυσή τους – μικρή μείωση των εσόδων του δημοσίου, όμως αστείρευτη η εν δυνάμει άνθιση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

    Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης αναμένεται να καταπολεμίσει τα φαινόμενα παρακμής που συναντώνται σε υποβαθμισμένες περιοχές στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ θα συμβάλλει ζωτικά στο συνδιασμό του εξαιρετικής ποιότητας ανθρώπινου κεφαλαίου με το συμβολικό – μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα! Οι ζώνες καινοτομίας δεν είναι απλά μια ειδικές οικονομικές ζώνες, αλλά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα δημιουργήσει πρώτα και πάνω από όλα μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα.

  • Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων: Η πρόταση αφορά στην προσέλκυση και επένδυση κεφαλαίων από Έλληνες επενδυτές, εφόσον τα κεφάλαια αυτά διαπιστευμένα επενδυθούν σε αυθεντικές νεοφυείς επιχειρήσεις, δηλαδή σε επιχειρήσεις καινοτόμες, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και προοπτική για την δημιουργία σεβαστού αριθμού νέων θέσεων εργασίας.
  • Επενδύσεις ιδιωτών απο κοινού με κρατικούς φορείς: Μέσα απο διαδικασία πιστοποίησης, ο ιδιώτης επενδυτής θα έχει την δυνατότητα να επενδύσει ένα ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου που απαιτείται για συγκεκριμένο εγχείρημα, με το υπόλοιπο να καλύπτεται απο δημόσιους φορείς όπως το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται διαφοροποίηση κινδύνου για τον ιδιώτη επενδυτή, ενώ μεγαλύτερο κεφάλαιο επενδύεται εγχώρια, με τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτού.
  • Σταθμοί Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικότητας, σημεία όπου θα διεκπεραιώνονται όλες οι συναλλαγές των επιχειρηματιών με δημόσιους φορείς με την λογική του one stop shop. (ενδεικτικά: ίδρυση εταιριών, εταιρικές μεταβολές, λήψη διοικητικών αδειών, έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων)και θα παρέχεται ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη (ενδεικτικά: χρηματοδοτικά προγράμματα, νομοθετικές μεταβολές ευρείας σημασίας). Ιδανικά, θα μετατραπούν στο μοναδικό σημείο επαφής των επιχειρηματιών με το κράτος
  • Λειτουργία «κυψελών επιχειρηματικότητας» στους δήμους με σκοπό την τοπική ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, με τη μορφή ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών – θα έχουν χρηματοδότηση από πόρους των δήμων, αλλά και από ιδιώτες. Η λειτουργία των «κυψελών επιχειρηματικότητας» θα ακολουθήσει το μοντέλο του «επιχειρηματικού οικοσυστήματος» έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι απαραίτητες οικονομίες κλίμακας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Ακόμα η πρόταση αυτή στοχεύει στην αξιοποίηση πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης (συνήθως κτήρια και υποδομές) που παραμένουν ανεκμετάλλευτα με την διάθεσή τους για την λειτουργία των «κυψελών».
  • Τοπικά «επιχειρηματικά κέντρα» για την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η τοπική κληρονομιά δεν μπορεί να προστατευθεί αποτελεσματικά αν δεν αποτελέσει βασικό πυρήνα της τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής. Το πολιτιστικό κεφάλαιο και η προστασία του θα πρέπει να αποτελέσουν προβληματικές προς ανάληψη δράσεων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ οι κυψέλες επιχειρηματικότητας μπορούν ζωτικά να συμβάλλουν στο εγχείρημα αυτό.
  • Χρονική διευκόλυνση καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Η δυνατότητα σταδιακής καταβολής των εργοδοτικών εισφορών ως προς τον ΟΑΕΕ, μετα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα 3-5 ετών μετά την έναρξη της επιχείρησης, θα αποτελούσε σημαντική διευκόλυνση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *